V‌ilka dienas nometne 


2018.gada Vasaras Vilka dienas nometnes ir beigušās!


Nometnes vieta : Rīga, Ģertrūdes iela 8 (Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas draudzes telpas).

Dalībnieku vecums : 7 - 12 gadi.

Kā strādājam? Savās nometnēs nodrošinām mērķtiecīgi pavadītu brīvo laiku - jaunas zināšanas,kas apgūtas interaktīvā veidā, daudzveidīgas darba metodes, kas balstītas mūsu pieredzē, mērķtiecīgu izklaidi, radošu darbošanos un fizisku izkustēšanos, laiku - ko bērni pavadīs svaigā gaisā. Bērni tiek iesaistīti dažādas spēlēs un aktīvās nodarbēs.
Vairāk par nometnes programmas izveides principiem skat. lapā -  Par dienas nometnēm.

Dienas kārtība:
9:00 - pulcēšanās, dienas ievads (rīta vingrošana, ko šodien darīsim,kādi ir dienas plāni, rīta stāsts).
9: 20 - nodarbības, aktivitātes,ekskursijas, spēles,uzdevumi
12:30 - pusdienas (siltais ēdiens; ja esam kādā izbraucienā - sviestmaizes,auglis,dārzenis).
13:00 - brīvais laiks rotaļu telpā
13:30 - nodarbības,aktivitātes,ekskursijas, spēles,uzdevumi
16:00 - launags un atskats uz dienā paveikto.
16:15 - dienas filma vai multene.
17:00 - nometnes dienas noslēgums.
Nometnē parasti piedalās no 20 - 40 dalībniekiem. Uz katriem 10 nometnes dalībniekiem ir 1 vadītājs.


Nometnē nepieciešamā dokumentācija (dokumentācija tiek nosūtīta uz kontaktpersonas e- pastu pēc dalībnieka reģistrācijas nometnei):
1. Dalībnieka aptaujas lapa.
2. Līgums starp dalībnieka vecāku un nometnes organizatoru.
3. Ārsta izziņa.
4. Izlasīti un parakstīti nometnes iekšējās kārtības un drošības noteikumi.


Dalības maksa nometnē: 1 nedēļa jeb 5 darba dienas - 90 EUR
.; 2 nedēļas - 160 EUR; 

Lūgums rēķināties ar to,ka pēc atbildes saņemšanas par jūsu bērna reģistrāciju nometnei - mēs ar šo dalībnieku jau rēķināmies - neaizmirstiet mums paziņot, ja jūsu plāni ir mainījušies!


Pieteikšanās nometnei: rakstot e- pastu - pelekaisvilks@gmail.com un norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu, kādai nometnei piesakāties (Vilka dienas nometne) un  laiku, kurā dalībnieks apmeklēs nometni, kā arī kontakttālruni, e- pastu ar vienu no vecākiem, kurš būs kā kontaktpersona par nometnes jautājumiem.


Nosūtīt pieteikumu Vilka dienas nometnei
Nometnes laiks,kurā bērns piedalīsies nometnē?

Ziņa ir nosūtīta