Rīgas 155. skautu vienība 
   „....audzināt mīlestībā pret Dievu, dabu un dzimteni.......” 
 
 
 
 
 
Skautu kustības vispārējs  raksturojums:    
 
 
         Skautisms ir bērnu un jauniešu neformālās izglītības  programma, kas radusies vairāk kā pirms 100 gadiem Anglijā , un ir attaisnojusi sevi  mūsdienu jaunās paaudzes izglītošanā. Tās pamatā ir saplānots un organizēts process, kura mērķis ir indivīda pilsoniskās apziņas veidošana, sociālā integrācija un orientēšana uz demokrātiskas sabiedrības vērtībām. Šis process balstās uz „mācīties darot” („learning by doing”) pamatprincipu un dod programmas dalībniekiem iespēju iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras nav iespējams attīstīt tikai formālās izglītības ietvaros. Šis izglītības veids ir centrēts uz indivīdu un tiek pakārtots programmas dalībnieku vajadzībām un vēlmēm.
         Skautisms ir kustība, kura  darbojas paralēli skolai un ģimenei (sadarbojoties abām) un kuras mērķis ir veidot vērtību sistēmu , kas balstīta uz skautu likumiem un solījumu. Tā  ietver intelektuālo, fizisko, morālo un sabiedrisko audzināšanu, sevišķi uzsverot rakstura audzināšanu. Skautu mērķis ir, aktīvi darbojoties sabiedrības labā, rast iespēju gūt personisko piepildījumu un censties veidot pasauli labāku. Tā  rezultātā veidojas pozitīvas attieksmes pret sevi , pret citiem, pret Dievu. 
Kustība ir brīvprātīga, pieejama visiem, kas pieņem tās pamatprincipus.
 
 
  Vienības darbs:
 
        Mūsu Rīgas 155.skautu vienība, kuras ietvaros darbojamies, ietilpst  2 citu organizāciju sastāvā – LSGCO (Latvijas Skautu un Gaidu Centrālā organizācija, kas ietilpst Vispasaules skautu organizācijā WOSM) un āra dzīves apmācību centra „Pelēkais Vilks” sastāvā.
       Vienība kopš atjaunošanas darbojas 20.gadu un  ir viena no tām vienībām, kas uzkrājušas lielu darba pieredzi, tradīcijas un kuras darbība balstīta uz nemitīgu attīstību.
 
Skautu kustībā darbība sakārtota 3 vecumposmu pakāpēs:

Mazskauti ir pirmā vecuma pakāpe skautismā, kurā darbojas zēni un meitenes vecumā no 8 līdz 12 gadiem. Mazskautu mērķis ir caur rotaļām un spēlēm gan garīgi, gan fiziski attīstīties kā personībām. Mazskauti cenšas iepazīt un saudzēt pasauli un dabu, kā arī mācās saprast sevi, spēt parūpēties pašam par sevi un veidot attiecības ar citiem. Tiek radīti apstākļi, lai mazskauti varētu piedalīties dažādās un attīstošās nodarbībās un mācītos darot.
 
Skauti ir otrā vecuma pakāpe skautismā, kurā darbojas zēni un meitenes vecumā no 12 - 16 gadiem. Skautu programmas mērķis ir attīstīt skautos patstāvības, pašpalīdzības, patriotisma un atbildības sajūtu. Skautos jaunieši apgūst daudz jaunas iemaņas un prasmes, kas sniedz iespēju viņiem rūpēties gan par sevi, gan citiem.Liels darbs tiek darīts vērtību sistēmas attīstības jomā. Tiek radīts izaicinājums, kur pārvarot grūtības, bailes, negribēšanu pakāpies pa pakāpienu augšup savā attīstībā.
 
Roveri ir trešā pakāpe skautismā, kas tiek uzskatīta par skautu "eliti". Līdz roveru pakāpei ir "jāizaug" ne tikai fiziski(no 16 gadu vecuma), bet arī garīgi un morāli. Šeit pulcējas jaunieši un jau pieauguši cilvēki, kuru iemaņas, prasmes un attieksmes ir atbilstošas, uz pieredzi un zināšanām balstītas, pārbaudītas praksē.

    Pašreiz vienība nodrošina darbu divās darbības pakāpēs -  mazskauti un skauti. Tas rada iespēju vienības dalībniekam, uzsākot savas gaitas mazskautu rindās, tās turpināt arī tālāk, pārejot uz skautiem, pēcāk uz roveriem un varbūt gadu gaitā tapt arī par labu vadītāju savā skautu vienībā.
 

   Programmu mērķis:
 
1)   Vispusīgi attīstītas personības veidošana, izmantojot āra dzīves un skautu darba metodes.  
 
2) Programmas  tiek balstītas uz  skautu darbības principiem, kurā bērni un jaunieši sadarbībā ar pieaugušajiem:
 
-  mācās darot
-  piedalās dažādās attīstošās un aizraujošās nodarbībās
-  attīsta savu vērtību sistēmu 
-  izvēlas sev piemēroto 
- darbojas mazās grupās 
- uzņemas atbildību par savu darbību 
- uzņemas atbildību par citiem
 - rīkojas un dzīvo atbilstoši Solījumam  
- gūst gandarījumu par padarīto 
- mācās dzīvot „ārā” 
- cenšas attīstīt sevi fiziski un garīgi
 
Galvenie uzdevumi:

1) jau no agra vecuma veidot patriotisma jūtas, lai tie kalpotu Latvijai un latviešu tautai un līdz ar to visai cilvēcei;
2)radīt apstākļus, lai skauti varētu piedalīties dažādās attīstošās nodarbībās un mācītos darot;  kas veicinātu viņu individualitātes fizisku, intelektuālu, sociālu un garīgu attīstību ;
3)veicināt komunikācijas prasmju attīstību;
4) attīstīt par paražām pašpalīdzību , atbildības sajūtu un disciplīnu
5) sākt gatavot praktiskai dzīvei;
6) sekmēt skautu veselību un fizisko attīstību,
7) izkopt skautu dabas mīlestību un izpratni par procesiem tajā.
 

 
 Īstenošanas plāns:
 
       Skautu programma iecerēta ilgtermiņa darbībai un apmācībai. Bērns, kurš uzsācis savas gaitas mazskautos tās var turpināt līdz sirmam vecumam. 
Pievienoties kustībai var jebkurā vecumā, iesaistoties noteiktas pakāpes darbībā vai sākot veikt vadītāja pienākumus. Vēlams savu darbību uzsākt oktobrī, kad vienība uzsākt jaunu savas darbības gadu.
 
 Darbības pamatā ir:

- iknedēļas  nodarbība, kas ilgst 1,5 stundas un notiek telpās (no oktobra - maijam);
- kāds pasākums vismaz 1 reizi mēnesī (pārgājiens, piemiņas pasākums, mītnes vakars, labais darbs, utt.),
- 4 - 5 nometnes  visa gada garumā- dažādos  gadalaikos
 
Ko mazskauti un skauti mācās:

- skautu vēsture, tradīcijas, rituāli, forma, atšķiras, karoga ceremonija,
- Latvijas vēsture un tās varoņi, galvenie notikumi,
- āra dzīves iemaņas un prasmes ( mājokļa būvniecība, ugunskura iekuršana, darbs ar cirvi, zāģi, nazi, ēdiena pagatavošana uz uguns, pareiza guļvietas iekārtošana, ekipējuma izvēle un mugursomas kārtošana, utml.),
- pirmā palīdzība un palīdzība ekstremālās situācijās,
- virves un alpīnisma elementi,
- drošība uz ūdens, braukšana ar kanoe,
- mezgli un skautu būves,
- orientēšanās, kartes, kompass,
- saziņa, svilpes, klabatu, mājienu zīmes un signāli,
- izzināt un izprast sevi, savu uzvedību, iespējas un spējas,
- mācās sadarboties un rēķināties ar citiem,
- norūda sevi gan fiziski , gan garīgi.
 
Darbojoties vienībā tiek paredzēta dalības maksa:
 
Katrs dalībnieks maksā 4,50 EUR mēnesī visa gada garumā, neatkarīgi no apmeklējumu skaita. T.i. 12 mēneši x 4,50 EUR = 54 EUR (gadā)
Vēl jārēķinās ar izmaksām, kas radīsies piedaloties nometnēs un citos pasākumos.
Ja vienībā piedalās vairāki bērni no vienas ģimenes, tad biedra naudu iemaksā tikai par vienu bērnu.

 
 
 
.
Created by I.am.human.lv